Seminar organised by Tumas Fenech Foundation for Journalism to increase awareness of journalism within the EU

Il-Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu, flimkien mar-Rapprezentanza tal-Kummissjoni Maltija f’Malta organizzat seminar bl-ghan li jikber l-gharfien tal-gurnalizmu fi hdan l-Unjoni Ewropea.
Matuldan is-seminar li kien wiehed mis-serje ta’ Seminars li l-Fondazzjoni torganizza, il-partecipanti gew indirizzati minn Charles Camenzuli u Anthony Debono, Amministratur u s-segretarju Generali tal-Fondazzjoni kif wkoll milll-President Emeritus u Chariman tal-Fundazzjoni Ugo Mifsud Bonnici li ghamel id-diskors tal-eghluq fejn sahaq kemm dwar ir-rwol tal-Fondazzjoni u wisq aktar dwar ir-rwol tal-gurnalist kemm fil-harsien tal-professjoni u wisq aktar lejn ir-rwol tieghu f’socjeta li tizviluppa b’mod mghaggel.

Il-Kelliema ewlenin kienu Dr, Angelo Chetcuti, ufficjal tal-istampa u l-politika tar-rapprezentanza Maltija f’Malta fejn ta taghrif dwar l-Unjoni Ewropea u s-servizzi li din toffri lil gurnalisti kif wkoll Prof. Roderick Pace , lecturer mill-Universita’ ta’ Malta li mill-esperjenza tieghu anke fil-qasam tal-media ta taghrif dwar kif il-media zviluppat fi hdan l-unjoni Ewropea u kif din illum qed tkun sors ta’ taghrif dwar dak li qed isehh fi hdan is-27 pajjiz membru. Martin Bugelli, il-kaptal-KummissjoniEwropeaf’Maltali spjega dwar ir-rwol ta’ Malta, u l-media lokali fil-qafas ta dak li jsir fi hdan l-unjoni Ewropea u l-mod kif l-istess gurnalist ghandu jgharaf u jizen l-ahbar .

Il-Fondazzjoni Tumas fenech ghall-Edukazzjoni fil-gurnalizmu ilha organizza serje ta’ seminars u workshops fuq l-oqsma kollha tal-gurnalizmu ghal dawn l-ahhar 12 il-sena.